Hur man vinnerpå Blackjack

När du spelarpåettonlinecasinoärettav de mestpopuläraspelen blackjack. Faktumärattdetärdetmestspeladekasinobankspeletivärlden, så du kommeraldrigattvarautankonkurrensochspänningidettaspel. Men du spelar bara intespeleteftersom du kommerattförloramerän du förväntat dig utandessa tips om hur du vinneri blackjack.

Lär dig den grundläggandestrategin

Blackjack ärettmatematikspel. Tarminstinkter, föraningar, antagandenochvidskepelserharväldigtliten, om någon, plats idettaspel, sominkluderarmatematiskafärdigheter, till och med korträkning. Påsåsättmåste du lära dig ochbemästragrundläggandespelochstrategieroch du behöverintekunnamatematik.

Du vet atthandlarenmeddelar

Du måsteförstå de olika dealers somberättarför dig bara pågrundavdennahjälpidittspel. Dettaärensubtil signal somdealerngerochkanberättaför dig om du skaslå, hålla, dubbla, delaett par ellergeupp, vilketökardinachanserattvinna.

Naturligtvismåste du kommaihågattåterförsäljareocksåkanförfalskahistorier. Men när du välförstårberättandetspsykologigenomkonstantövningochgenomattläsaböcker om ämnet, kommer du attupptäckaattdetbästasättetattvinnapå blackjack oftahandlar om attkombineradinamatematikkunskaper med människorsläsförmåga.

Vet när du skaflytta

När du harlärt dig den grundläggandestrateginkommer du attkunnavetanär du skaflyttaberoendepåkorten. Dettaärviktigteftersomfelstegirättstrategikanochkommerattkosta dig enförlust!

Du kanföljadessagrundläggandeprincipernär du gördinarörelser:

* Trycknärdinatvåkortärtotalt 9 ellermindre; stånär 17 är fast ellerhögre

* Trycknärdettotalabeloppetärfrån 12 till 16 ochdealernskortär 7 ellerfler; Vänder, stannarnärdealernskortär 6 ellermindre

* Dubblanärdettotalabeloppetär 10 eller 11 ochhögreändealernskort; påsammasättfördubblasdetnärdettotalabeloppetär 10 ochdealernhar 7.
Återigenmåste du lämnadinavidskepligaantagandenutanfördörrenellerifallet med onlinekasinonförspelavförstörare.

Undvikförsäkring, förutom under vissaomständigheter

Dettaberorpåattförsäkringalltidharviktenattstödjaåterförsäljaren. Du kommernästanalltidattförlorapådetta, alltsånamnetpåspelaren. Du skaaldrigvaraenskurkförnågonting, åtminstoneiettspelsom blackjack. De angivnaspecifikaomständigheternaär vid räkningavkort. Detta ligger dock utanför ramen fördennaartikel, så du kanskebästkansökarådfrån Ken Uston.

Hantera din bankrulleklokt

Dettaärutan problem. Oftakommer tips om hur du vinnerpå blackjack attinnehållakloka tips föratthantera din bankrulle, heltenkeltföratt du intevinnernärdetintefinnsnågotkvarpå din ryggänenskjorta.

Med detiåtanke, komihågattaldrigspelaöver din bankrulleochsättagränserförvad du kommerattförloraochvinnaochhålla fast vid dem. Du kommerattupptäckaattvinnande blackjack kanvarakul!

Ge en e-postadress,
Få nyhetsbrevet